علت دشمنی ما با آمریکا

 

 

درستـــــــــــ زمانے ڪہ قرار استـــــــــ تحریم هاے جدیــــد آمریڪا و اتحادیہ اروپـــا تصویبـــــــــ و اعمال شـــــود
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
رسانـــــــہ هاے اصلاح طلبــــــــ و دوستـــان خارج نشینشان دنبال موضوعے هستنــــــد تا مردم عزیـــز ڪشورمان را مشغول آن ڪننـــد تا ڪسے دوباره نفهمــــــــد ڪہ برجــــام براے دشمـــــن ما هیچ اهمیتــــــ و اثر و ارزشے جز امتیازگیرے ندارد
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
آنها دوباره تحریم ڪردند و ما در شبڪہ هاے اجتماعے بر سر موضوعـــے سَر و ڪَلہ هم مے زنیم ڪہ بارهـــا آن را خـــــود دولتـــــــــــ مردان گفتہ و فریاد زده بودنــــــــد
ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
مطابق گفتہ دڪتر روحانے (تمام تحریم ها اعم از هستہ اے و غیر هستہ اے بالمره و یڪ دفعہ لغو خواهــــــد شد)این جملـــہ خود ایشــــان بود ،،، البتـــــــہ بعـــدا این را انڪار ڪرد ولے خوبــــــــ همہ فیلم و ڪلیپشو دیـــــــده بودنــــــــد #دروغ_ممنوع
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
حــــــــــرفــــــــ مـــن ایـــن استــــــــــ ڪہ پیشرفتـــــــــ با تڪیہ بہ استعداد و توان درونے و با ڪمڪـــــ گیرے از تجربیاتــــــــــ بیرونے حاصل مےشـــــود نـــہ فقــــط با تلاش براے ارتبــــاط و هماهنگـــے با جامعہ جهانے تا اینڪہ تحریــم ها لغــو و پیشرفتـــــــ حاصـــل شــــود
👇👇👇👇ـ
این مطلبــــــــ را با توجـــہ بہ فرهنگـــــــ اسلامے و ایرانے مردممان مےگویــم چـــرا ڪہ اگــــــر ما فرهنگے سڪولار داشتیـــــم آنها(غربـــــ و فرهنگ و سیاستش) با ما مشڪلے نمےداشتنــــــــــد
👇👇👇👇ـ
دلیلم براے این ادعـــا
ڪشورهاے با فرهنگــــــ شبیہ مـــا هستنـــــــد ڪہ سالها متحـــــد اسرائیل و آمریڪا بوده اند ولے در زمان ڪنونے خیلے از ڪشور ما ڪه سالها دشمــــــن آمریڪا و اسرائیل بوده ایم عقبــــــــــــــــــــــ تر هستنــــــــد
ــ مصـــر ــ لیبے ــ الجزیره ـــ عربستان ــ ترڪیہ ــ تمام ڪشورهاے خلیج همیشہ فارس ــ
#دشمن #آمریکا #اسرائیل #غرب #سکولاریسم #عقب
#میثم_مطیعی

لیست تحریم های جدید

مــــا دڪتر ظریفـــــــ را انقلابے مےدانے ولے بــــا دیپلماسے لبخند و توئیتــــــ ڪارے از پیش نخواهـــــد رفتـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آنچــــہ تا قبــل از این دولتـــــــ ، ڪار را پیش برد فقـــط حرفـــ از موضــــــع بالا زدن بود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگــــر در مقابــــل دشـــمن یڪــــ قدم عقبـــــــ بنشینے او سعے مےڪنـــد دو قــــدم جلـــو بیایـــــد.
ایــــن هم حاصـــــل مدیریتــــــــــ روحانے
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
هستہ را براے تحریم نڪردن و لغو تمام تحریم ها از ما گرفتنــــــــــــــــــــد
👀👀
ولے
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🔴📛 اتحادیہ اروپا لیست تحریمے‌هاے ایران را به روز ڪرد، قاسم‌سلیمانے اولِ‌خط !/ ظریف: دیدارهاے “علی” با رهبران اروپا داشتم// .
.
.
🔶️♦️ #اتحادیه_اروپا فهرست افراد حقیقے و حقوقے تحریمے در ایران مرتبط با فعالیت‌های هسته‌اے و موشڪے را به‌روز رسانے کرد:
.
🔶️❌اسامے افراد حقیقی:
.
۱) #قاسم_سلیمانی
۲) علی‌اکبر احمدیان
۳) مرتضی بهمن‌یار
۴) احمد وحید‌دستجردی
۵) احمد درخشنده
۶) محمد اسلامی
۷) رضا اسماعیلی
۸) محسن فخری‌زاده مهابادی
۹) محمد حجازی
۱۰) محسن حجتی
۱۱) مهرداد اخلاقی کتابچی
۱۲) ناصر ملکی
۱۳) محمدرضا نقدی
۱۴) محمد مهدی نژادنوری
۱۵) مرتضی رضایی
۱۶) مرتضی صفری
۱۷) یحیی رحیم صفوی
۱۸) حسین سلیمی
۱۹) فریدون عباسی دوانی
۲۰) محمدرضا زاهدی
۲۱) محمدباقر ذوالقدر
۲۲) عظیم آقاجانی
۲۳) علی‌اکبر طباطبائی
.
.
.
🔶️♦️ اسامے افراد حقوقے و شرڪت‌هاے مورد تحریم اتحادیہ اروپا:
.
۱) گروه صنعتی متالورژی و مهمات
۲) گروه صنعتی موشک کروز
۳) سازمان صنایع دفاعی
۴) گروه صنعتی فجر
۵) کالا الکتریک
۶) صنایع شیمیایی #پارچین
۷) شرکت خدمات هوائی پارس
۸) صنایع #هوانوردی قدس
۹) گروه صنعتی صنام
۱۰) صنایع هفتم تیر
۱۱) گروه صنعتی شهید باقری
۱۲) گروه صنعتی شهید همت
۱۳) صنایع هوائی شوآ
۱۴) گروه صنعتی یا مهدی
.
.
.
🔴🔴توئیت #ظریف: دیدارهایی عالے با رهبران در برلین، رم و پاریس داشتم. به رغم دشمنیےهاے آمریڪا، اتحادیہ اروپا به برجام و تعامل سازنده پایبند است/
.
.
.
#دیپلماسی_لبخند 🍐

راشل کوری کیست

 

چــقــدر راشــل ڪــورے را مےشناسیـــد
ـــ
ــــ
ـــــ
ــــــ
بانوےڪہ هـــرچنـــــد مســیـــحے آمــریڪایے بـــود ولے براے دفـــاع از حـــق حیاتے ولے ســـاده زنــدگے عــده اے فلســطیــنے مــسلمـــان جــــان داد(شــــــــهیــــــد) شـــــــد
آرے
انســـانیــتــــــ مرز نــــدارد
انسانیتــــــ دیــــن نمے شناســــد
انسانیتـــــ نــــژاد نمے فهــــــمد
انسانیتــــــ ســـن و ســـال نمے پذیـــــرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنڪتہ هـــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ــــانیمیشنے بنــــام راشـــــل ڪورے در موسسہ تصــــویرے فاطمه الزهراء ســـــاختہ شـــــده ڪہ بسیــــار دیدنے استـــــــــ
۲ــــنــــام دیگــــر ایــــن بانوے آمریڪایے ریچــــل ڪورے استــــــــ
۳ــــایـــن بانوے عــاشق انسانیتـــــــ براے حمایتــــــ از مظـــلوم هاے ڪہ بولدوزرے اسرائیلے قصــــد داشتــــــ خانہ خانوادگے آنها را نابود و باخاڪ یڪسان ڪند ایستـــاد و در نهــــایتــــــ بولدوزر اسرائیلے از روے او رد شـــــد و باعثــــــــ مرگــــ متاثــــــر ڪننده و دلخــــراش او شــــــــــد
۴ــــامروز مـــا هــــم مےتوانیــــم بـــا فریــــادهایـــمان از آن مـــردم و ملتــــــ ستــــم دیــــده حمایتــــــ و دفاع ڪنیم ، چــــہ بســـــا همیــــن حضـــــور ڪوچڪ ولے پر از معنے ، ســــازنــــدہ آینــــده اے رنگے براے ڪودڪان ایرانے و فلسطینے باشــــــد
#قدس #روز_قدس #روز_‌انسانیت #روز_کار_فکری

ریچل کوری

راشـــــل ڪورے یا ریجـــــل ڪورے
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نـہ فلسطینے بود ، نـــہ عــــربــــــــــ و نـــہ حتے مسلمــــان ولـــــــے انســــــــــان بــــــود
ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ
فـــریبـــــــــ تمـــــام رســـانہ هاے ڪہ براے صهیونیستــــــــــ ڪار مےڪرند را هم نخورد
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ
نـــژاد پرستـــــــــ هم نبـــــــود
ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـ ــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ
بـــرجستـــــہ ترین ویژگــــــــے او مهربـــــــــــــــــــــــــان بودن او بـــــــــــــود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــیادش گرامیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علت شرکت در راهپیمایی روز قدس

چـــرا در راهپــــمایے روز قــــدس شـــرڪتـــــ ڪنم
ــ
ـــ
ـــــ
ــــــ
ــــــــ
اگــــر حـــمایــــتـــــ ڪلامـــے یــا مالـــے از ملتــــے مظلـــوم نشانـــہ انسانـیتــــ یا نشانـــہ فرهنــــگــے پیشرفتـــہ نبـــود ــ
تنهـــا دلیـــل شـــرڪتــــ مــــن در راهپـــیمایے روز آخـــر مـــاه بنـــدگے خدا فقــــط ڪلام پـــر از تاڪید ڪسے استـــــ ڪه همیــشـــہ سعــے مےڪنم او را بیشـــتــــر بشنـــاســم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنڪنہــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ــ ڪسے ڪه خیـــلے از دشمنان او بہ پــاڪ بودنــــش در دنیاے سیاستـــــ اعترافـــــ دارنــــد
۲ــڪسے ڪه شخصیتـــــ معنوے او مرا بیشتر مجذوبـــــــ ڪرده تا جایگـــاه سیاسے او
۳ـــڪسے ڪه فــرمــانده قلبـــــهاستـــــ قبـــل از اینڪه فــرمانـــدہ جانـــها باشـــــد
۴ـــڪسے ڪه همجنــــس مردم استــــــ نہ همنشیـــن چهـــار درصــــدے هــا ( عــــده اے هستنــــد ڪه چهـــار درصدے ذهنے هستنــــد) اینــها خیلے عجیبــــ و صد البتــــہ شگفـــــتــــــ آور هستنـــــد
۵ــاز جملــــہ ڪسانے ڪہ بہ شخصیتـــــ و جایگاه برجســـتہ و تاثیر گذار او اعترافـــــ ڪرده اند ڪالین پاول ، ڪاندولینا رایس ،هیلارے ڪلینتون ، بنادیل پوتین ، نتانیاهو و بسیارے از شخصیتــــ هاے برجستـــــہ دنیاے سیاستــــــ هستنــــد
۶ــبراے مـــن توصــیفــــــ دشمنان فرهنگـــم از برجستگے رهبـــر سیاسے و مذهبے ام اصـــلا قابـــل تامـــل نیستــــــ بلـــڪہ آنچــــہ باعثـــــــ توجہ مـــن بہ ایشـــان مےشود ، رفتـــار ، گفتــــار و ڪردار متفاوتــــــ ایشـــان در روزهـــاے سختــــــ رهبرے ملتے زجــــر ڪشیــــده استـــــــ
۷ــشرڪتـــــــ در راهپیـــمایے روز قدس نمایشگر شخصیتــــــ اخلاقے ماستــــــ ، البتہ اگــــر دفاع از مظلــــوم فقــــط بُعــــد اخلاقــــے داشتــــہ باشـــــد نــــہ سیاســـے و فرهنگــــے و اقتصادے و انسانـــے
#قدس #روز_قدس #رئیسی #مشهد #امام‌_‌رضا #امام_زمان