بایگانی برچسب: s

علت دشمنی ما با آمریکا

 

 

درستـــــــــــ زمانے ڪہ قرار استـــــــــ تحریم هاے جدیــــد آمریڪا و اتحادیہ اروپـــا تصویبـــــــــ و اعمال شـــــود
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
رسانـــــــہ هاے اصلاح طلبــــــــ و دوستـــان خارج نشینشان دنبال موضوعے هستنــــــد تا مردم عزیـــز ڪشورمان را مشغول آن ڪننـــد تا ڪسے دوباره نفهمــــــــد ڪہ برجــــام براے دشمـــــن ما هیچ اهمیتــــــ و اثر و ارزشے جز امتیازگیرے ندارد
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
آنها دوباره تحریم ڪردند و ما در شبڪہ هاے اجتماعے بر سر موضوعـــے سَر و ڪَلہ هم مے زنیم ڪہ بارهـــا آن را خـــــود دولتـــــــــــ مردان گفتہ و فریاد زده بودنــــــــد
ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
مطابق گفتہ دڪتر روحانے (تمام تحریم ها اعم از هستہ اے و غیر هستہ اے بالمره و یڪ دفعہ لغو خواهــــــد شد)این جملـــہ خود ایشــــان بود ،،، البتـــــــہ بعـــدا این را انڪار ڪرد ولے خوبــــــــ همہ فیلم و ڪلیپشو دیـــــــده بودنــــــــد #دروغ_ممنوع
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
حــــــــــرفــــــــ مـــن ایـــن استــــــــــ ڪہ پیشرفتـــــــــ با تڪیہ بہ استعداد و توان درونے و با ڪمڪـــــ گیرے از تجربیاتــــــــــ بیرونے حاصل مےشـــــود نـــہ فقــــط با تلاش براے ارتبــــاط و هماهنگـــے با جامعہ جهانے تا اینڪہ تحریــم ها لغــو و پیشرفتـــــــ حاصـــل شــــود
👇👇👇👇ـ
این مطلبــــــــ را با توجـــہ بہ فرهنگـــــــ اسلامے و ایرانے مردممان مےگویــم چـــرا ڪہ اگــــــر ما فرهنگے سڪولار داشتیـــــم آنها(غربـــــ و فرهنگ و سیاستش) با ما مشڪلے نمےداشتنــــــــــد
👇👇👇👇ـ
دلیلم براے این ادعـــا
ڪشورهاے با فرهنگــــــ شبیہ مـــا هستنـــــــد ڪہ سالها متحـــــد اسرائیل و آمریڪا بوده اند ولے در زمان ڪنونے خیلے از ڪشور ما ڪه سالها دشمــــــن آمریڪا و اسرائیل بوده ایم عقبــــــــــــــــــــــ تر هستنــــــــد
ــ مصـــر ــ لیبے ــ الجزیره ـــ عربستان ــ ترڪیہ ــ تمام ڪشورهاے خلیج همیشہ فارس ــ
#دشمن #آمریکا #اسرائیل #غرب #سکولاریسم #عقب
#میثم_مطیعی

طلاهای خاموش

شــــروع تحریـــــــف از ظاهــــــر
ـ
ـ
ـ
وقتےهمراه امام خمینے ڪسے را به ایـــران فرســـتادنـــد ڪه خودش هفتــــــ ســـال قبـــل گــــفته بـــــود مـــن نخســـــت وزیـــر آینــــده ایــــرانــم(ابوالحسن بنی صدر)۱و از روزهاے اول با آمریڪا رابطــــه داشتـــــه، بایــــــد فهمیــــــد ڪه از روز اول انقلابــــــ بفڪر انحرافــــــــ آن بـــــوده اند
شخصیــــــتے ڪه تمـــــام پیــــروزے هایش از خاڪی بودنـــــــش نشأتــــــــــ مےگرفتــــــــ را در ڪوهے از اشرافیتـــــــ گُم ڪردند و مدام مـــے خواهنــــــد راهش را ، هدفش را ، شخصیتـــــ خواصش را از یاد مردمے ڪه انقلاب ڪرده بودنـــــد و الان فرزندانشـــان صاحبـــان انقــلابنـد بزداینــــــد
چه خوب فرمود امام عزیز ڪه((مــــــا از عُمال آمریڪا راحت شدیم ولی هیچ گاه از دست ڪسانے ڪه تربیتــــ شده آمریڪـــا هستند راحت نمی شویم )) ـ
ـ
حال امروز ما همین جمله امام است
ـ
ـ
چه واضح استـــــــ لبخندےکه به امید راضے کردن و راضے نگه داشتن آمریکاستـــــ ، ڪدخدا بازے عجب حالے دارد …. یادم باشد تحریم های سی و چند ساله را بحسابــــــــ استقلال ، پیشرفتـــــــ ، شجاعتـــــــ ، حمایتــــ از مظلوم و … نگـــذاریم ایـــنها دشمنے آنها نبـــوده بلڪه نشـــانه عشـقشــان به فرهنــــــــــــــــــــــگ ما استـــــــــــ
ــ ــ ــ پس لبخنــــــــــــــــــــــد بزن ــ ــ ــ ــ
ـــ ـــــــ ـــ ـ ـــ ـــ ــــــ ــــ نڪته و پی نوشت ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـ ـــ ـــ
۱ ــ قرار بوده از بنی صدر بعنوان سیاست حمایت از مظلوم(مردم) در برابر ظالم(شاه) برای حفظ ظالم استفاده کنند ولی با به سرنجام رسیدن انقلاب تغییر نقشه دادند و او را در میان اطرافیان امام جاسازی کردند تا بعدا به وسیله او انقلاب را در نطفه خفه کنند
.(به اسناد لانه جاسوسی مراجعه شود). ـ
ـ
ـ
#امام #رهبری …… #بنی_صدر #روحانی