بایگانی برچسب: s

راشل کوری کیست

 

چــقــدر راشــل ڪــورے را مےشناسیـــد
ـــ
ــــ
ـــــ
ــــــ
بانوےڪہ هـــرچنـــــد مســیـــحے آمــریڪایے بـــود ولے براے دفـــاع از حـــق حیاتے ولے ســـاده زنــدگے عــده اے فلســطیــنے مــسلمـــان جــــان داد(شــــــــهیــــــد) شـــــــد
آرے
انســـانیــتــــــ مرز نــــدارد
انسانیتــــــ دیــــن نمے شناســــد
انسانیتـــــ نــــژاد نمے فهــــــمد
انسانیتــــــ ســـن و ســـال نمے پذیـــــرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنڪتہ هـــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ــــانیمیشنے بنــــام راشـــــل ڪورے در موسسہ تصــــویرے فاطمه الزهراء ســـــاختہ شـــــده ڪہ بسیــــار دیدنے استـــــــــ
۲ــــنــــام دیگــــر ایــــن بانوے آمریڪایے ریچــــل ڪورے استــــــــ
۳ــــایـــن بانوے عــاشق انسانیتـــــــ براے حمایتــــــ از مظـــلوم هاے ڪہ بولدوزرے اسرائیلے قصــــد داشتــــــ خانہ خانوادگے آنها را نابود و باخاڪ یڪسان ڪند ایستـــاد و در نهــــایتــــــ بولدوزر اسرائیلے از روے او رد شـــــد و باعثــــــــ مرگــــ متاثــــــر ڪننده و دلخــــراش او شــــــــــد
۴ــــامروز مـــا هــــم مےتوانیــــم بـــا فریــــادهایـــمان از آن مـــردم و ملتــــــ ستــــم دیــــده حمایتــــــ و دفاع ڪنیم ، چــــہ بســـــا همیــــن حضـــــور ڪوچڪ ولے پر از معنے ، ســــازنــــدہ آینــــده اے رنگے براے ڪودڪان ایرانے و فلسطینے باشــــــد
#قدس #روز_قدس #روز_‌انسانیت #روز_کار_فکری

علت شرکت در راهپیمایی روز قدس

چـــرا در راهپــــمایے روز قــــدس شـــرڪتـــــ ڪنم
ــ
ـــ
ـــــ
ــــــ
ــــــــ
اگــــر حـــمایــــتـــــ ڪلامـــے یــا مالـــے از ملتــــے مظلـــوم نشانـــہ انسانـیتــــ یا نشانـــہ فرهنــــگــے پیشرفتـــہ نبـــود ــ
تنهـــا دلیـــل شـــرڪتــــ مــــن در راهپـــیمایے روز آخـــر مـــاه بنـــدگے خدا فقــــط ڪلام پـــر از تاڪید ڪسے استـــــ ڪه همیــشـــہ سعــے مےڪنم او را بیشـــتــــر بشنـــاســم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنڪنہــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ــ ڪسے ڪه خیـــلے از دشمنان او بہ پــاڪ بودنــــش در دنیاے سیاستـــــ اعترافـــــ دارنــــد
۲ــڪسے ڪه شخصیتـــــ معنوے او مرا بیشتر مجذوبـــــــ ڪرده تا جایگـــاه سیاسے او
۳ـــڪسے ڪه فــرمــانده قلبـــــهاستـــــ قبـــل از اینڪه فــرمانـــدہ جانـــها باشـــــد
۴ـــڪسے ڪه همجنــــس مردم استــــــ نہ همنشیـــن چهـــار درصــــدے هــا ( عــــده اے هستنــــد ڪه چهـــار درصدے ذهنے هستنــــد) اینــها خیلے عجیبــــ و صد البتــــہ شگفـــــتــــــ آور هستنـــــد
۵ــاز جملــــہ ڪسانے ڪہ بہ شخصیتـــــ و جایگاه برجســـتہ و تاثیر گذار او اعترافـــــ ڪرده اند ڪالین پاول ، ڪاندولینا رایس ،هیلارے ڪلینتون ، بنادیل پوتین ، نتانیاهو و بسیارے از شخصیتــــ هاے برجستـــــہ دنیاے سیاستــــــ هستنــــد
۶ــبراے مـــن توصــیفــــــ دشمنان فرهنگـــم از برجستگے رهبـــر سیاسے و مذهبے ام اصـــلا قابـــل تامـــل نیستــــــ بلـــڪہ آنچــــہ باعثـــــــ توجہ مـــن بہ ایشـــان مےشود ، رفتـــار ، گفتــــار و ڪردار متفاوتــــــ ایشـــان در روزهـــاے سختــــــ رهبرے ملتے زجــــر ڪشیــــده استـــــــ
۷ــشرڪتـــــــ در راهپیـــمایے روز قدس نمایشگر شخصیتــــــ اخلاقے ماستــــــ ، البتہ اگــــر دفاع از مظلــــوم فقــــط بُعــــد اخلاقــــے داشتــــہ باشـــــد نــــہ سیاســـے و فرهنگــــے و اقتصادے و انسانـــے
#قدس #روز_قدس #رئیسی #مشهد #امام‌_‌رضا #امام_زمان