بایگانی برچسب: s

راشل کوری کیست

 

چــقــدر راشــل ڪــورے را مےشناسیـــد
ـــ
ــــ
ـــــ
ــــــ
بانوےڪہ هـــرچنـــــد مســیـــحے آمــریڪایے بـــود ولے براے دفـــاع از حـــق حیاتے ولے ســـاده زنــدگے عــده اے فلســطیــنے مــسلمـــان جــــان داد(شــــــــهیــــــد) شـــــــد
آرے
انســـانیــتــــــ مرز نــــدارد
انسانیتــــــ دیــــن نمے شناســــد
انسانیتـــــ نــــژاد نمے فهــــــمد
انسانیتــــــ ســـن و ســـال نمے پذیـــــرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنڪتہ هـــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ــــانیمیشنے بنــــام راشـــــل ڪورے در موسسہ تصــــویرے فاطمه الزهراء ســـــاختہ شـــــده ڪہ بسیــــار دیدنے استـــــــــ
۲ــــنــــام دیگــــر ایــــن بانوے آمریڪایے ریچــــل ڪورے استــــــــ
۳ــــایـــن بانوے عــاشق انسانیتـــــــ براے حمایتــــــ از مظـــلوم هاے ڪہ بولدوزرے اسرائیلے قصــــد داشتــــــ خانہ خانوادگے آنها را نابود و باخاڪ یڪسان ڪند ایستـــاد و در نهــــایتــــــ بولدوزر اسرائیلے از روے او رد شـــــد و باعثــــــــ مرگــــ متاثــــــر ڪننده و دلخــــراش او شــــــــــد
۴ــــامروز مـــا هــــم مےتوانیــــم بـــا فریــــادهایـــمان از آن مـــردم و ملتــــــ ستــــم دیــــده حمایتــــــ و دفاع ڪنیم ، چــــہ بســـــا همیــــن حضـــــور ڪوچڪ ولے پر از معنے ، ســــازنــــدہ آینــــده اے رنگے براے ڪودڪان ایرانے و فلسطینے باشــــــد
#قدس #روز_قدس #روز_‌انسانیت #روز_کار_فکری

ریچل کوری

راشـــــل ڪورے یا ریجـــــل ڪورے
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نـہ فلسطینے بود ، نـــہ عــــربــــــــــ و نـــہ حتے مسلمــــان ولـــــــے انســــــــــان بــــــود
ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ
فـــریبـــــــــ تمـــــام رســـانہ هاے ڪہ براے صهیونیستــــــــــ ڪار مےڪرند را هم نخورد
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ
نـــژاد پرستـــــــــ هم نبـــــــود
ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـ ــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ
بـــرجستـــــہ ترین ویژگــــــــے او مهربـــــــــــــــــــــــــان بودن او بـــــــــــــود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــیادش گرامیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ