حجاب و عفاف

.
بدون شڪ یڪ دلیل لزوم حجابـــــــــ و عفافـــــــ ڪنترل ناهنجارے هاے جنسے استــــــــــــ
.
دلیل مـــــــن بر این ادعـــا این استـــــــــــــــ 👇👇
بیشتریــــن میزان تولـــد بچہ هاے نامشروع در ڪشورهاے استـــــــــ ڪہ بیشترین آزادے جنسے و ظاهرے را براے شهروندان خود قائل شــــــده اند .
نمونہ بارز ایالاتــــــــــ متحـــــده استــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تذڪر
.
۱ــوجود بچہ اے ڪہ پدرش مسئولیتــــ آن را پذیرا نیستـــــــــ شروع یڪ دردسر بزرگـــــــ براے جامعہ از طرفــــــــ همان بچہ استـــــــــــ ڪما اینڪہ همین موضوع را در آمریڪا مےبینیم (بیشترین زندانے در دنیا).
.
۲ــ حجابـــــــــــ بدون عفافــــــــــ تحقق نمےیابد ـ تقریبا ـ
.
۳ــ براے روح پاڪ آتنا دعا ڪنیم
.
۴ــ با فهم فلســــہ حجابــــــــــ خیلے از مشڪلاتــــــــــــ و ایراداتــــــــــــ بہ محجبہ ها برطرفــــــ مےشود (۱ـمحدوده حجاب ۲ـوسیلہ حجاب ۳ـمقدار حجاب).
.
۵ـخیلے حرفـــــــــ دارم ولے حوصلہ ندارم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *