امیر تتلو

توبه گواترین داروی روح بخش است .

هرگاه روحمان دست خوش بیماری گناه شد و در حالی که قلبمان از لغزش ها به دره ناامیدی رفته جذاب ترین و موثرترین دارو توبه است .

خوشبحال امیرحسین مقصود لو و الهام چرخنده

فایدهای سند بیست سی

شـــوخے ، جـــدے امـــروز
.
.

آقاے جهانگــیرے سنـدے را امـضا ڪرده ڪه یکے از نـتیجـــه هاش اون آقاهس.
😑

تصـــویر همســـران ســران عضــو ناتـــو درحـــاشیه نشســتــــ ناتــو در بروڪســـل … آیا نڪته اے جلب توجه نمیکنــــــــــــه؟!!
.
🔴 اون آقـــا(😜) ،
همســـــر آقای بتـــل نخستـــــ وزیــر لوکزامبورگــــه که سال دوهـــزار و پانـــزده با هـــم ازدواج کردنــد!
بتل سومیـــن نخســتــــ وزیــر همجنسگـــراے اتحادیــــه اروپاستــــــ.
.
منبــــــــــع؛
@sharifimoghadam

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کارے را لباســـــ قانــــون تنـــش کردنــــد که اگـــر همه گیر بشنـــه نتیجش انقراضــــ نسل انسانهاســــت

صدای بنفش و مشت سه رنگ

برای پیروزی  و موفقیت باید کمی صبر کرد .

باید صدای بلند بنفش را تحمل کرد و مشت محکم سه رنگ را بیشتر بهم فشرد .

وقتی صدا ها آرام شدند و پژواک کوه بودنشان روشن شد ، باید مشت محکم و فشرده شده سه رنگ را با شدت هر چه تمام به پوستین طبل تو خالی کوبید تا همه چیز برملا شود و طبل بدستان طبل بی فایدشان را ب زمین بیندازند و با افتخار مشتان کره خورده خود را به طبلهای پرصدای خاموشان بکوبند .

والسلام

انتخابات تمام شد

با تمام توقعات ما بچه حزب اللهی ها رئیس جمهور آقای روحانی شد .

حالا چهار سال دیگر ما و ایران عزیزمان در برابر ایشان می ایستیم و منتظر میمانیم تا موفقیت هایش را به ما نشان دهد و سیب و گلابی های برجامش را بر سر ما بزند و بکوبد ، آری انتظار سخت است ، انتظار موفقیت بدون تلاش و انتظار رفتن بدون حرکت .

جواد عصمتی روز بعد از انتخابات نود وشش.

چرا رای دهیم

 

فکر می کنم .

فکر کنم علت رای دادن من این باشد که دوست دارم  مسوئلین کشورم راه را برای ظهور امام زمانم آماده کنند .

با کمی فکر و دقت در روایات مربوط به ظهور امام زمان می توان فهمید که شرایط و زمان ظهور ایشان شرایط خاصی است ، از طرفی مردم آگاهی های خاصی دارند و از طرفی جامعه آماده پذیرش ایشان شده و از طرف دیگر شرایط جهان و اتفاقات آن بسیار متفاوت با درون جامعه اسلامی است . بطور خلاصه بگویم با توجه به اینکه بهترن هادی و راهنمای بشریت کسی است که از طرف خدا فرستاده شده و اوست که می تواند بهترین شرایط را آماده زندگی انسانها بکند لذا رای می دهم به کسی که مرد این کار باشد .

اول اینکه بفکر مردم باشد

دوم اینکه بفکر مردم باشد

سوم اینکه بفکر مردم باشد

فکر می کنم این بهترین شخصی است که می تواند شرایط را برای ظهور امام زمانمان علیه السلام آماده کند .